^Back To Top
 • 1 ปรัชญาฝ่ายวิชาการ
  พัฒนาวิชาการ ชำนาญทักษะ คุณธรรมคู่ความรู้ มุ่งสุ่คุณภาพการศึกษา
 • 2 ปรัชญาฝ่ายวิชาการ
  พัฒนาวิชาการ ชำนาญทักษะ คุณธรรมคู่ความรู้ มุ่งสุ่คุณภาพการศึกษา
 • 3 ปรัชญาฝ่ายวิชาการ
  พัฒนาวิชาการ ชำนาญทักษะ คุณธรรมคู่ความรู้ มุ่งสุ่คุณภาพการศึกษา
 • 4 ปรัชญาฝ่ายวิชาการ
  พัฒนาวิชาการ ชำนาญทักษะ คุณธรรมคู่ความรู้ มุ่งสุ่คุณภาพการศึกษา
 • 5 ปรัชญาฝ่ายวิชาการ
  พัฒนาวิชาการ ชำนาญทักษะ คุณธรรมคู่ความรู้ มุ่งสุ่คุณภาพการศึกษา
baner

ตารางการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ตารางการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ระบบการตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนของฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2559

ระบบการตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนของฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2559

ระบบการจัดการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนมัธยขยายโอกาสจังหวัดสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 1/2559

ระบบการจัดการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนมัธยมขยายโอกาสจังหวัดสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 1/2559

การบริหารจัดการงานของฝ่ายวิชาการให้บรรลุเป้าหมาย ประจำปีการศึกษา 2559

การบริหารจัดการงานของฝ่ายวิชาการให้บรรลุเป้าหมาย ประจำปีการศึกษา 2559

กำหนดการ(ภาคสมทบ) ประจำภาคเรียนที่ S ปีการศึกษา 2558 นักศึกษา (รุ่นที่ 33,34)

กำหนดการ(ภาคสมทบ) ประจำภาคเรียนที่ S ปีการศึกษา 2558 นักศึกษา (รุ่นที่ 33,34)

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษา(ภาคปกติ) เรื่อง การหมดสิทธิ์สอบ(ขร.) ภาคเรียนที่ 1/2558

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษา(ภาคปกติ) เรื่อง การหมดสิทธิ์สอบ(ขร.) ภาคเรียนที่ 1/2558

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษา(ภาคสมทบ) เรื่อง การหมดสิทธิ์สอบ(ขร.)ภาคเรียนที่ 1/2558

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษา(ภาคสมทบ) เรื่อง การหมดสิทธิ์สอบ(ขร.) ภาคเรียนที่ 1/2558

กำหนดการ (ภาคสมทบ) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 นักศึกษา รุ่นที่ 31,32,33

กำหนดการ (ภาคสมทบ) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 นักศึกษา รุ่นที่ 31,32,33

ฝ่ายวิชาการ


Facebook

290/1 ถ.พรมแดน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์. 0-2453-0800, 0-2453-0822 แฟกซ์. 0-2453-0877